1)Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van Kindercoaching GO en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2) Bedrijfsomschrijving


Kindercoaching GO is opgericht door Cora Buijnsters-Zoetelief (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Castricum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65900340. Kindercoaching GO richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 5-13 jaar.

3) Definities


Opdrachtnemer: Kindercoach van Kindercoaching GO Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer, te weten de cliënt en zijn/haar ouders/verzorgers. Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.


4) Uitvoering van de overeenkomst


Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.


5) Werkwijze en tarievenEr wordt gestart met een intakegesprek tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarin besproken wordt waar de komende periode aan gewerkt gaat worden. Vanuit daar stelt de opdrachtnemer een plan van aanpak op. Vervolgens starten de momenten van begeleiding/coaching. In overleg met de opdrachtgever bespreekt de opdrachtnemer wanneer een evaluatiemoment wenselijk is. Dit wordt opgenomen in het plan van aanpak.
Alle actuele tarieven zijn terug te vinden op de website (www.kindercoachinggo.nl). Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.


6) VertrouwelijkheidAlles wat besproken wordt binnen het gehele coachtraject zal vertrouwelijk worden behandeld en intern blijven. Zonder nadrukkelijke toestemming van opdrachtgever zal er geen informatie verstrekt worden aan derden. Enkel in geval van verdenking van mishandeling geldt er een wettelijke meldingsplicht aan hulpverleningsinstanties.


7) BetalingsvoorwaardenDe opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Kindercoaching GO, rek.nr.: NL49INGB0703029045.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Kindercoaching GO een betalingsherinnering. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na datum van de
betalingsherinnering aan zijn verplichtingen voldoet, is Kindercoaching GO gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen. Bij een betalingsachterstand is Kindercoaching GO gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.


8) VerhinderingAfspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de afspraak telefonisch (06 -15 45 75 37) of per e-mail (Cora@kindercoachinggo.nl) geannuleerd te worden. Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, dit kan telefonisch of per mail. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden 100% in rekening gebracht.


9) AansprakelijkheidHet advies van Kindercoaching GO is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Kindercoaching GO is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kindercoaching GO, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoaching GO. Vergoeding aan de opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kindercoaching GO.


10) WetgevingAlleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Terug naar website